Jak przetwarzamy twoje dane?

Klauzula informacyjna - formularz kontaktowy

Ostatnia aktualizacja: 10.10.2022

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie DeoLink (dalej: DeoLink) w Wiśle (43-460), przy ulicy Malinka 65D/2;
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@deolink.org lub przesyłając korespondencję na adres Administratora danych z dopiskiem „IOD”;
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia ci odpowiedzi na zadane pytania, w tym przekazania informacji dotyczących naszych działań związanych z dystrybucją i promocją serialu The Chosen w Polsce, co stanowi realizację celów statutowych Stowarzyszenia;
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia RODO);
 5. Odbiorcą Twoich danych osobowych będzie Studio DR Sp. z o. o., będąca własnością i działająca na zlecenie DeoLink oraz inne podmioty świadczące usługi w zakresie hostingu oraz podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 6. Twoje dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego, gdyż niektórzy z naszych usługodawców oferują globalny zasięg swoich usług. W takim przypadku nasze umowy gwarantują zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony danych, zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. f RODO. Szczegółowe informacje o podmiotach z krajów trzecich, którym mogą być udostępniane dane oraz o mechanizmach zabezpieczenia danych w takich przypadkach znajdują się pod poniższym linkiem https://deolink.org/transfer-danych-do-krajow-trzecich;
 7. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
 8. Posiadasz następujące prawa
  • prawo dostępu do danych osobowych ciebie dotyczących, zgodnie z art.15 RODO;
  • prawo do sprostowania twoich danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO;
  • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 RODO, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;
 9. Z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO nie możesz skorzystać z:
  • prawa do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 RODO;
  • prawa do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 RODO;
  • prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 10. Podanie przez ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji określonego wyżej celu przetwarzania;
 11. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat bezpieczeństwa twoich danych osobowych w DeoLink, zapraszamy do zapoznania się z Polityka Prywatności oraz Regulaminem.